Stikkord

, ,


Er førerkortet dyrt?

Litt om trafikkopplæringen nå til dags

Trafikkopplæring og da spesielt førerkort til klasse B, personbil er noe som omtrent alle i dette landet drømmer om når man nærmer seg 18 års alderen.

Men er prisen for førerkort for høy, er det dyrt å spandere 25 til 30 tusen kroner på seg selv for å kunne ervervet et førerkort?

Det spørs helt klart hvem du spør.  Spør du bestefar eller bestemor, så mener de helt klart at det både er for dyrt og for omfattende å ta førerkort nå for tiden;

«Da eg var ung, da hadde jeg tre kjøretimer, jeg betalte 25 kr timen og på førerprøven kjørte jeg igjennom sentrum, og holdte på stryke på bakkestart og lukeparkering.  Men bilsakkyndige så ikke at jeg holdt på å gjøre en blemme, så eg bestod».

Heldigvis har samfunnet forandret seg siden den gangen.

Trinn 1 – trafikalt grunnkurs

I dag når man skal ha trafikkopplæring som ender i et førerkort er alle nødt til å starte med et trafikalt grunnkurs.  Dette fungerer først som et holdningskkapende kurs hvor ungdommer kan oppleve, diskutere og få fram tanker rundt det å være trafikant.  Hva slags rolle(r) de har hatt i trafikken fram til da, og hva de forventer når de endrer til å være fører av et motorisert kjøretøy.  Ellers innholder kurset førstehjelp med fokus på trafikkulykker og mørkekjøringsdemonstrasjon.  Dette kurset har jevnt over en pris fra 3000 kr og oppover for alle delene og en total ramme på 17 obligatoriske undervisningstimer.

Dette er et kurs alle må ha, for å i det hele tatt ha retten til å drive øvelseskjøring.  I tillegg må man være fylt 15 år.  Se mer under temaet trafikalt grunnkurs.

Trinn 2 – grunnleggende kjøre og kjøretøybehandling

De neste delene av førerkortopplæringen er uansett delt inn i tre trinn til. Først skal man gjennom Trinn 2, hvor man skal lære grunnleggenede kjøre og kjøretøykompetanse, og går inn på det å lære å gire, kløtsje, observasjonsmetoder, sikkerhetskontroll av bilen, og avslutningsvis en obligatorisk veiledningstime for å kunne gå videre til neste trinn, Trinn 3.

Trinn 3 -trafikal del og sikkerhetskurs på bane

I trinn 3 skal elvene videreutvikle det de har lært på trinn 2, videreutvikle på den måten at man greier å tenke og forstå trafikken og trafikksituasjoner samtidig som man bruker pedaler og girspake, og i tillegg gjøre dette til riktig tid.  Man skal ut på høyhastighetsveg, lære seg å se forskjeller på for eksempel kryss og avkjørsler, kunne se og forstå vikeplikt og vikepliktsituasjoner og være forutseende i trafikken.De skal i tillegg gjennomføre Sikkerhetskurs på bane (glattkjøringskurs), hvor de blant skal bli bevisst på å ha en riktig og god kjøremåte som er trafikksikker og bidrar til at ulykker kan unngås.  Skjønne betydningen av fart og hvilken betydning det har for skadeomfanget om man skulle være uheldig å havne i en ulykke.

På Sikkerhetskurs på bane skal eleven også lære om sikring av personer og gods i bil og på tilhenger, samt å lære å sikre barn i bil (barnestol).  De får også muligheten til å prøve seg i en «bråstopp», som er en brå stopp i 5 km/t.  Så man tenke seg hvordan samme stoppen ville vært i 50 km/t.  Belte og beltebruk, og ikke minst riktig bruk av beltet.

På slutten av Trinn 3 er det igjen en veiledningstime.  Og her kunne opplæringen vært over.

Trinn 4 – Sikkerhetskurs på veg

På trinn 4 skal elevene jobbe selvstendig.  Elevene skal være på et førerkortnivå, men bruke trinn 4 til å få det lille ekstra.  Trinn 4 heter «Sikkerhetskurs på veg» og skal inneholde innledende teori om bilkjøringens risiko, en lengre landevegstur hvor eleven får diverse utfordringer, en tur der to elever planlegger en lengre kjøretur med innhold av tidsforbruk, pauser osv. Tilslutt skal det være en oppsummering og reflektering over kjøringen.  I bunnen ligger det å kunne forstå risikoen i valg, bli bevisst på hvorfor man gjorde de valgene man tok, kunne man gjort ting annerledes med mer.

Når trinn 4 er gjennomført er eleven klar til praktisk førerprøve.

I tillegg må man selvfølgelig ha bestått teoretisk førerprøve.

Er dette for dyrt?

Hvis man tar utgangspunkt i en timepris på kr 600,- og hver timer er 45 minutter blir prisen bare med det obligatoriske:

Trafikalt grunnkurs:                                                                           3000 kr

Veiledningstime trinn 2:                                                                     600 kr

Veiledningstime trinn 3:                                                                     600 kr

Sikkerhetskurs på bane (inkl baneleie til NAF 1000 kr)               3600 kr

Sikkerhetskurs på veg (pakke på minimum 13 timer)                 6000 kr

Oppvarmingstime før førerprøve:                                                    600 kr

Leie av bil til førerprøven:                                                                 2000 kr

Total minstepris omtrent:                                                               17000 Kr

I tillegg må man regne med at det kreves endel timer innimellom de obligatoriske for faktisk å være på det nivået som kreves for å være god nok på hvert trinn, prisene fra kjøreskole til kjøreskole vil variere.  Derfor må man innberegne en buffer på minst kr 10000 i forhold til denne minsteprisen.

Det kan også være lurt å sjekke om kjøreskolene kjører dobbelttimer (90 min) hver gang eller om de kjører 45 min timer.  Husk på at du på 45 minutter rekker omtrent å si «hei og hade» før timen er over, må man da i tillegg vente lenge på neste kjøretime så kan framgangen i opplæringen ta tid.

Hva er en veiledningstime?

I læreplanen for klasse B står det følgende om veiledningstimen trinn 2 i opplæring til klasse B:

Med utgangspunkt i elevens prestasjoner skal eleven og læreren sammen ta stilling til i hvilken grad målene for trinn 2 er nådd. De skal sammen vurdere om eleven har god nok teknisk kjøreferdighet til at eleven kan flytte oppmerksomheten fra eget kjøretøy til samhandlingen med andre trafikanter. Læreren skal gi eleven en tilrådning i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et god læringsutbytte av opplæringen i neste trinn. Veiledningstimen skal være av minst 45 minutters varighet og inneholde både praktisk kjøring og en veiledningssamtale. Læreren skal foreta en helhetsvurdering av kjøreferdighetene. Som vurderingsgrunnlag kan læreren for eksempel gi oppgaver som gir eleven mulighet til å vise at han kan:

  • Observere og gi tegn ved igangsetting, stans og sving i kryss.
  • Stanse bilen på rett strekning, øke farten, gire opp og holde stø kurs i fart opp til 60 km/t.
  • Bremse og stanse ved angitt sted på en behagelig måte.
  • Starte bilen i motbakke og utforbakke, øke farten og foreta oppgiringer, redusere farten og stanse i bakken på en behagelig måte.
  • Gire ned og velge riktig gir etter bremsing.
  • Tilpasse farten og plassere bilen riktig i kjørebanen ved kjøring rett fram, til høyre og til venstre.
  • Rygging, vending og krypekjøring.

I læreplanen for klasse B står det følgende om veiledningstimen trinn 3 i opplæring til klasse B:

Med utgangspunkt i elevens prestasjoner, skal eleven og læreren sammen ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd. De skal sammen vurdere om eleven kan kjøre tilnærmet selvstendig. Læreren skal gi eleven en tilrådningi spørsmålet om eleven har den
kompetansen som er nødvendig for å få et godt læringsutbytte av opplæringen i neste trinn.
Veiledningstimen skal være av 45 minutters varighet og inneholde både praktisk kjøring og en veiledningssamtale.Vurderingen av kjørekompetansen etter trinn 3 er skjønnsmessig. Læreren skal foreta en helhetsvurdering av kjørekompetansen.

Kommentarer til trinn 3:

Når opplæringen i trinn 3 er fullført skal kompetansen være nær det nivået hvor eleven kan

kjøre selvstendig og kravene til førerprøven. Eleven skal kunne kjøre effektivt og behagelig,
miljøriktig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter.

Link: Læreplanen klasse B

Jeg lar til slutt åpningsspørsmålet stå ubesvart, men spør engang til:  Er førerkortopplæringen virkelig for dyr?