Stikkord

, , , , , , ,


Buss på holdeplass

Buss på holdeplass

Passere buss på holdeplass

Passere buss på holdeplass

Hvilken fart velger du?

Hvilken fart velger du?

Hvordan skal man opptre overfor bussen i trafikken?

Det er klare regler for hvordan man skal opptre overfor buss på holdeplass.  Det går på fart når man passerer buss på holdeplass, og det går på vikeplikt overfor bussen som skal ut fra holdeplass. Her finnes det klare regler.

Det er også regler for hvorvidt man kan bruke bussholdeplassen som parkeringsplass eller ikke.

Først, hva står i trafikkreglene angående dette?

 Trafikkreglene § 13 Særlige bestemmelser om kjørefarten.

  1. Kjørende må kunne stanse på den vegstrekning som den kjørende har oversikt over, og foran enhver påregnelig hindring.
  2. Kjørende plikter i særlig grad å holde tilstrekkelig liten fart og om nødvendig stanse straks ved passering av

a) barn som oppholder seg på eller ved vegen,

b) skolepatrulje,

c) person som nytter hvit stokk eller førerhund for blinde,

d) annen person som kan antas å lide av lyte eller sykdom som hemmer ham i trafikken,

e) sporvogn eller buss som har stanset eller holder på å stanse ved holdeplass.

 

3. På gågate eller gatetun må det ikke kjøres fortere enn gangfart,

4.  På vegstrekninger med særskilt fartsgrense høyere enn 80 km i timen må motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg eller motorvogn med tilhenger ikke kjøres fortere enn 80 km i timen.

Buss uten tilhenger kan likevel, dersom det er fastsatt særskilt fartsgrense høyere enn 80 km i timen, kjøre den tillatte fartsgrensen forutsatt at bussen oppfyller de krav som stilles til buss klasse III og er utstyrt med dekk dimensjonert for 100 km i timen eller høyere. Regummierte- eller banelagte dekk må ikke brukes på forreste aksel.

5. Motorvogn som har tilhenger uten bremser, må ikke kjøres fortere enn 60 km i timen når tilhengeren har aktuell totalvekt 300 kg eller mer.

Videre gir vikepliktreglene gir også en klar tale på hvordan vikeplikt for buss skal håndteres:

Trafikkreglene § 7, vikeplikt

  1. Trafikant som det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres. Den som har vikeplikt skal tydelig vise dette ved i god tid sette ned farten eller stanse.
  2. Kjørende har vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre. Det samme gjelder når kjørende som vil svinge til venstre, vil få kjøretøy på sin høyre side.
  3. Kjørende som vil svinge har vikeplikt for gående eller syklende som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder. Kjørende som vil svinge inn over fortau har vikeplikt for gående eller syklende som ferdes på fortauet. Fører av sporvogn som vil svinge inn i veg med gangfelt, har vikeplikt for gående når fotgjengersignalet lyser grønt.
  4. Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område har vikeplikt for annen trafikant. Det samme gjelder den som kommer fra gårdsveg eller annen veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel, eller som svinger inn på kjørebanen fra vegens skulder. Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen. Denne plikten gjelder ikke overfor kjørende fra eller til områder nevnt i første ledd.
  5. På veg med fartsgrense 60 km i timen eller lavere har kjørende vikeplikt for buss når føreren gir tegn om at bussen skal forlate holdeplass. Bussføreren skal unngå fare.
  6. Om nødvendig skal kjørende som møtes, i god tid vike tilstrekkelig til høyre og kjøre sakte eller stanse. Er en del av vegen sperret, har den vikeplikt som har sperringen på sin side.

Denne forskriften ble sist endret 6.mars 1998 nr. 181 (i kraft 1.mai 1998), 24.mai 2013 nr. 521.