Stikkord

, , , , ,


 

Trafikalt grunnkurs – et holdningsskapende kurs

Dette er ikke det samme som det gamle teorikurset for klasse B, som var vanlig på 70- 80, og 90 tallet.

 

 

Merk følgende:

NB! Her er kommet endringer når det gjelder retten til å øvelseskjøre uten å ha gjennomført mørkekjøring

Personer som skal øvelseskjøre må ha fullført trafikalt grunnkurs ved en godkjent opplæringsinstitusjon før øvingskjøringen kan starte.  Trafikalt grunnkurs avsluttet i perioden 16.mars – 31.oktober gir rett til å øvelseskjøre mellom 16.mars og 31.oktober, selv om opplæring i mørket ikke er fullført jf. Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. § 8-1 femte ledd.

Dagens føreropplæring:

Dagens føreropplæring er basert på prinsippet om trinnvis opplæring.  Det er totalt 4 trinn.

Trinnvis føreropplæring - 4 trinn
Trinnvis føreropplæring – 4 trinn

Trinn 1 er trafikalt grunnkurs.  Dette er obligatorisk for alle som vil øvelseskjøre med motorvogn, enten det er privat eller hos en kjøreskole.  Kurset kan man ta fra og med fylte 15 år og har evigvarende gyldighet.

Hvis kurset gjennomføres i det offentlige skoleverk (10.klasse) kan man likevel gjennomføre kurset før fylte 15 år.

Kurset skal ha en varighet på minimum 17 undervisningstimer og målet for kurset er følgende:

Gjennom opplevelse, aktiviteter og oppsummeringer skal elevene bli besvisst på hva osm menes med:

– at man skal ferdes hensynsfullt

– å være aktpågivende

– å være varsom

slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.  Grunnregler for all trafikk, vegtrafikkloven §3.

Videre skal elevene

– Bli kjent med hvorfor vi har trafikkopplæring, hvilke vilkår som finnes for å få førerkort, og at det finnes læreplaner for hvordan trafikkopplæringen skal gjennomføres.

– Få en grunnleggende forståelse for trafikk og bli bevisst på hvordan regler  om plassering, fart, vikeplikt, skilt og vegoppmerking bidrar til sikrere og mer effektiv trafikkavvikling.

– Ha grunnleggende kunnskap om mennesket i trafikken ved å beskriv vesentlige elementer i kjøreprosessen, bli bevisst betydningen av motivasjon og følelser, forstå betydningen av kommunikasjon og samhandling.

– Bli bevisst hvilken betydning ansvarsforståelse, selvinnsikt og vilje har for hvordan vi skal handle i trafikken.

– Elevene skal ha kunnskap om øvelseskjøring og kjøreerfaring gjennom å kjenne til reglene for øvelseskjøring, vite om sammenhengen mellom kjøreerfaring og ulykkesrisiko, forstår betydningen av automatisering av grunnleggende handlinger og handlingsmønstre.

Førstehjelp – med fokus på trafikk

Elevene ska beherske grunnleggende ferdigheter i førstehjelp i forbindelse med trafikkulykker, innhold:

– Få kunnskap om plikter ved trafikkuhell.

– Kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested.

– Kunne vurdere skadeomfang og øve på praktisk førstehjelp.

– Delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke hvor man får oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før man varsler og hvordan varsling gjøres.

Videreutvikle praktiske ferdigheter i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker.

Mørkekjøringsdemonstrasjon

Mørkekjøringsdemonstrasjoner gjennomføres forståelig nok i den mørke årstiden fra oktober til mars.  Taes trafikalt grunnkurs utenom denne perioden vil man likevel få rett til å øvelseskjøre, men da bare til 31.januar påfølgende år.

NB! Her er kommet endringer når det gjelder retten til å øvelseskjøre uten å ha gjennomført mørkekjøring

Personer som skal øvelseskjøre må ha fullført trafikalt grunnkurs ved en godkjent opplæringsinstitusjon før øvingskjøringen kan starte.  Trafikalt grunnkurs avsluttet i perioden 16.mars – 31.oktober gir rett til å øvelseskjøre mellom 16.mars og 31.oktober, selv om opplæring i mørket ikke er fullført jf. Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. § 8-1 femte ledd.

Gjennom demonstrasjoner ute og i bil skal man forstå hvordan trafikkulykker i mørket kan unngås, dette ved å:

– oppleve og erfare årsaksforhold ved typiske ulykker som skjer i mørket og ha grunnlag for å vurdere risiko ved kjøring i mørket.

– Bli bevisst på hva som er riktig lysbruk og atferd ellers ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket.

Til slutt skal elevene vurdere sin egen kompetanse til å begynne videre opplæring, ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvelseskjøre.

Unntatt trafikalt grunnkurs:

Ingen regler uten unntak.  Dersom du har:

– fylt 25 år slipper du å ta store deler av trafikalt grunnkurs.

– Dersom du er innehaver av et norsk førerkort eller kompetansebevis som har eller har hatt førerrett i klasse A1, A2, A, B, AM 146, AM 147, S eller T

– personer som har eller har hatt førerrett som annerkjennes i Norge etter forskrift 19.januar 2004 nr.298 omførerrett m.m. kapittel 8, 9 og 10.

Det du uansett må gjennomføre er førstehjelpen og mørkekjøringsdemonstrasjon.  Førstehjelpen er så obligatorisk og strengt, omså du er hjernekirurg eller lege, må du likevel ta dette kurset for retten til å øvelseskjøre.

Bevis for øvelseskjøring

Trafikkskolen eller kursarrangøren skal melde fra til trafikkstasjonen om hvilke elever som har gjennomført trafikalt grunnkurs.

Det er trafikkstasjonen som sender ut bevis som gir rett til øvelseskjøring.

For mer informasjon sjekk lovdata trafikkopplæring